2018
 
14/2 HK -> Irkutsk
15/2 Irkutsk -> Khuzhir
16-17/2 Khuzhir
18/2 Khuzhir -> Irkutsk
19-20/2 Irkutsk
21/2 Irkutsk -> HK
2016
 
28-29/7 HK -> Petropavlovsky-Kamchatsky
30/7 Volcano Mutnovsky
31/7 Kuril Lake
1-3/8 Lake Dvukhyurtochnoye
4-6/8 Tolbachiak
7/8 Milkovo -> PK
8/8 Avacha Bay
9/8 PK -> HK