2020~
@
2/2 Tbilisi (Georgia) -> Kars
3-4/2 Kars
5/2 Kars -> Kayseri
6/2 Kayseri
7-10/2 Cappadocia
11-16/2 Antalya
17/2 Antalya -> Pamukkale
18-19/2 Pamukkale
20/2 Pamukkale -> Selcuk
21-22/2 Selcuk
23/2 Selcuk -> Istanbul
24-1/3 Istanbul
2/3 Istanbul -> Tbilisi (Georgia)